หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 (ฉบับที่ 2)

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.4/ว130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อให้หน่วนงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF14052563.pdf)CCF14052563.pdf11158 kB14-05-2020 13:01

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561