ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

สำนักงาน กศน.ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว166 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF15052563.pdf)CCF15052563.pdf1095 kB15-05-2020 09:56

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561