หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงาน กศน.ขอส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2 / ว.75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF15052563_0001.pdf)CCF15052563_0001.pdf1120 kB15-05-2020 10:01

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561