การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.

Print

การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.

    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการได้แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอให้หน่วยงานผุู้เบิกในสังกัดสำนักงาน กศน.ทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินว่า มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงานการเงินอย่างไร และดำเนินการแก้ไขตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะโดยด่วนและรายงานผลไปยังสำนักอำนวยการ สป. ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563

Attachments:
Download this file (20200909_113922.pdf)20200909_113922.pdf915 kB09-09-2020 12:10