ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๔๑ ลว ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

Attachments:
Download this file (CCF09102563_0001.pdf)CCF09102563_0001.pdf1066 kB09-10-2020 12:43

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563