อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๒ ลว ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF09102563.pdf)CCF09102563.pdf23312 kB09-10-2020 12:55

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563