การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (20210111_034412.pdf)20210111_034412.pdf1791 kB11-01-2021 10:37

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563