หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีุ่ด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้หน่วยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ กฎหมายและระเบียบการคลัง ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครับ

Attachments:
Download this file (20210111_090743.pdf)20210111_090743.pdf1856 kB11-01-2021 15:55

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563