หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Print

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วยที่สุดที่ 0416.2/ว623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (20210120_075438.pdf)20210120_075438.pdf12046 kB20-01-2021 14:39