ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

Print

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๑.๕/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (20210129_033621.pdf)20210129_033621.pdf3317 kB29-01-2021 10:12