แบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ระบบสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบขอใช้ห้องประชุม ระบบขอใช้รถ ระบบการลา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา ปรับปรุงระบบงาน e-Office ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในระบบต่อไป ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานในระบบทุกท่านได้โปรดให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป แบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563