ประกาศสมัครรับรางวัล UNESCO – Japan Prize on ESD

          ด้วยองค์การยูเนสโกประสงค์มอบรางวัล UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) จำนวน 3 รางวัลให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ และส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD for 2030 Global Network: ESD-Net) เพื่อขยายความร่วมมือในระยะยาวกับองค์การยูเนสโกในอนาคต โดยโครงการที่ผู้สมัครนำเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. อยู่ในระหว่างดำเนินการและเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี
  2. แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์
  3. สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและขยายการดำเนินงานได้
  4. ส่งเสริมเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของกรอบการดำเนินงาน ESD อย่างน้อย 1 เป้าหมาย เช่น ส่งเสริมนโยบายด้าน ESD ปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะของนักการศึกษาและผู้ให้การฝึกอบรม ระดมทรัพยากรเยาวชน และเร่งรัดการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
  1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโครงการที่เสนอเข้ารับรางวัลโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

                   5.1 Transformation: การปฏิรูปการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นำพาประชาชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลง

                    5.2 Integration: บูรณาการการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

                   5.3 Innovation: แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลดังกล่าวไปยังหน่วยงาน/ บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง และจัดส่งไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป   

Attachments:
Download this file (20210317_034725.pdf)20210317_034725.pdf7360 kB17-03-2021 10:55

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563