การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2564

Print

          ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับคำขอความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยในปี 2563 โดยได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกำหนดแผนงาน สาขาความร่วมมือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นประเภท Junior Volunteer และ Senior Volunteer

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและหากประสงค์ขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นดังกล่าว ขอให้จัดทำรายละเอียดคำขอและแผนการทำงานสำหรับการขออาสาสมัครญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ จำนวนแบบพิมพ์ละ 3 ชุด ตามแบบพิมพ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th/ ภายใต้หัวข้อ “แบบฟอร์ม” จำนวนข้อเสนอคำขอละ 3 ชุด (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง)

          หากหน่วยงานใดประสงค์ขอรับความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มที่กำหนดจัดส่งไปยังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. หรือส่งข้อมูลมาก่อนมาทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป