ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

ผลการประกวดราคาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได ้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๙,๒๘๖.๖๓ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (62017099157-ViewReport.pdf)62017099157-ViewReport.pdf195 kB07-02-2019 17:17
Download this file (62017099157-announcement.pdf)62017099157-announcement.pdf118 kB07-02-2019 17:16

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561