สำนักงาน กศน. สถาบันการศึกษาทางไกล - ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Print

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกแนบท้าย