สำนักงาน กศน. - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

Print

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 574,840 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วย) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย