ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ

Print

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ