ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkpsci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๓๐๗๘๐ ในวันและเวลาราชการ
      ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nkpsci.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (nakhonphanom_announcement.pdf)nakhonphanom_announcement.pdf213 kB25-03-2020 08:17

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563