ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศว.เอกมัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอประกาศว่า งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยฯ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า โชครุ่งเรือง & ที ทู เอ็น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 114,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563