ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา - จัดซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุุปกรณ์ประกอบ ศุนย์วยิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เป็นเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม  2563  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 0964โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563