ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) 

กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๖๔  ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www;nfe.go.th และ www.procurement.go.th ในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563