ยกเลิกประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน สั่งให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563