กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. รวมพลังบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมพัฒนาโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ

 

2

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. รวมพลังบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมพัฒนาโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ  

                    นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโดยมี  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ  แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.และนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์  รองเลขาธิการ กศน. รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณรอบสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ   

                          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้มีจิตอาสาที่มีจิตแห่งการทำความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ  กระทรวงศึกษาธิการมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มาบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 การจัดตั้งงานจิตอาสาชุมชน และโครงงานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ดังจะเห็นได้จากการจัดงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

                          นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานด้านจิตอาสา และได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินงานด้านจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 390 คน เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น  4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมทาสี บริเวณขอบบาทวิถีหน้าอาคารราชวัลลภ 2) กิจกรรมทำความสะอาดภายนอก บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 3) กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 ) กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งถือเป็นการรวมพลังการมีส่วนร่วมและพลังจิตอาสาของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อันนำไปสู่การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

1

 

3

 

4

 

7

 

5

 

 

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563