รมว.ตรีนุช พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้วผลักดันอาชีพทางพืชสมุนไพร ในรูปแบบ“SAKAEO MODEL by กศน.”

 

1

รมว.ตรีนุช พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่สระแก้วผลักดันอาชีพทางพืชสมุนไพร ในรูปแบบ“SAKAEO MODEL by กศน.”

                          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย โดยมี นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

4

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ว่า ตนได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และที่สำคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งการพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ร่วมกันสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับประชาชนและเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไป

 

14

 

                          นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีบทบาทสำคัญในการ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

15


เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน กศน. จึงมอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ กศน. ต้องการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสมุนไพร การพัฒนาและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจน การพัฒนามาตรฐานการผลิตและการแปรรูป โดยเฉพาะช่องทางการตลาด มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สู่การยกระดับเพื่อการส่งออก โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้แก่ บริษัท เจียงเหลียง โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัดบริษัท ดีท้อกซ์ ประเทศไทย จำกัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสระแก้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
“ภาคีเครือข่ายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีอาชีพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยใช้การพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบ“SAKAEO MODEL by กศน.” เพื่อให้เป็นการตลาดนำการผลิต นำมาพัฒนาและจัดการศึกษาด้านอาชีพให้แก่ประชาชน” นายวัลลพ กล่าว

13

 

12

 

9

 

 

 

7

 

 

8

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563