นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) พร้อมมอบวุฒิบัตรและมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1

 

S 70942754

 

                       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) พร้อมมอบวุฒิบัตรและมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัด ผู้อำานวยการ กศน.อําเภอ/เขต รวมทั้งสิ้น 72 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัดระดับรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอ/เขตและผู้อํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ทั้งด้านการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงาน กศน. ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและ โลก โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ทตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

S 70942758

 

S 70942757

 

S 70942756

 

S 70942759

 

S 70942762

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563