เลขาธิการ กศน.นำทีมผู้บริหาร กศน.ลงพื้นที่ อุบลฯ ประชุมผู้บริหาร สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2

306658658 1581469418936201 5125537798370050553 n

เลขาธิการ กศน.นำทีมผู้บริหาร กศน.ลงพื้นที่ อุบลฯ  ประชุมผู้บริหาร สำนักงาน กศน.สัญจร  ครั้งที่ 2

                   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. /ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด เข้าร่วมการประชุม โอกาสนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติร่วมการเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

                   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.  กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. มีการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เป็นไปอย่างรูปธรรม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  การจัดประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 นี้ เกิดขึ้นตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน “กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” เพื่อให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                   ทั้งนี้ในบางช่วงบางตอน เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวฝากถึงผู้บริหาร กศน. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศน. ทั้งการสร้างมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องและตามอัธยาศัย อีกทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ( NFE-LMS : Learning Management System) เข้ามาช่วยเติมเต็มนักศึกษา กศน.  นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงใยถึงปัญหาการที่ครู กศน. หนึ่งคนจะต้องรับผิดชอบการสอนหลายวิชา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในกรณีดังกล่าว ซึ่งตนมีความเห็นว่า กศน.ควรจะต้องมีการจัดสรรครูที่มีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญการเฉพาะด้าน เข้ามาช่วยถ่ายทอดการเรียนการสอนทั้งในระดับอำเภอ และตำบล ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาครูส่วนใหญ่ที่ต้องแบกรับการสอน รวมทั้งจะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปแบบธรรมได้ต่อไป

306528691 1581471622269314 7876033099104225356 n

                   

                   นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 ว่า สำนักงาน กศน. ได้จัดทำโครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 ตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน “กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                   1) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

                   2) เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์การบริหารและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ สำนักงาน กศน.

                   3) เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน กศน. ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. 4 ฐาน ด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เยี่ยมชมภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกศน.อำเภอวารินชำราบ ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสิรินธร ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอโขงเจียม และฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเดชอุดม ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นี้  และหลังจากนั้นผู้บริหารที่แบ่งไปตามฐานต่างๆ นั้น จะมีการถอดบทเรียนร่วมกัน  พร้อมนำเสนอการศึกษาเรียนรู้จากการลงพื้นที่ทั้ง 4 ฐาน ในหัวข้อ กศน.เพื่อประชาชน “ กศน.ก้าวใหม่: ก้าวแห่งคุณภาพ”

1266626

 

306348833 1581470702269406 8133409110791294680 n

 

306623657 1581471712269305 3788330883720319596 n

 

306498294 1581472052269271 7312034671313135497 n

 

306542567 1581471722269304 7177968608340180878 n


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563