ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน กศน. ศึกษากิจกรรมตามภารกิจสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

10

 

ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน กศน. ศึกษากิจกรรมตามภารกิจสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
                     นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. นำผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง และผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. ทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้ ในการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2 โดยเป็นการศึกษากิจกรรมตามภารกิจ สำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้บริหาร กศน. ได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆ ของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานต่อไป
โดยในการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13 กันยายน 2565 นี้ กำหนดให้ผู้บริหาร กศน.ลงพื้นที่เยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย
                    ฐานที่ 1 เยี่ยมชมภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกศน.อำเภอวารินชำราบ ศึกษาการบริหารจัดการภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โครงงานนักศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน ปักหมุดคนพิการและการส่งเสริมอาชีพคนพิการ สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานี “Co-Learning space” ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
                    ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสิรินธร ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
                    ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน ของ กศน. ของอำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอโขงเจียม ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน
                    ฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเดชอุดม เยี่ยมชมผลงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ (Sixty Up School) ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน รวมทั้งศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสาร กศน. อีกด้วย และจะมีการถอดบทเรียนร่วมกัน พร้อมนำเสนอการศึกษาเรียนรู้จากการลงพื้นที่ทั้ง 4 ฐาน ในหัวข้อ กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่: ก้าวแห่งคุณภาพ" ตามลำดับต่อไป

 

3

 

5

6


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563