ข่าวภารกิจผู้บริหาร

“ตรีนุช” เปิดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” เน้นหลัก 3 ป ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม

8

 

“ตรีนุช” เปิดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” เน้นหลัก 3 ป ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” พร้อมร่วมปล่อยคาราวานรถรณรงค์  โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พันตำรวจเอกหญิง  ธชกานต์ ปัทมะศิริ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  นายสุพพัต หีบโอสถ  ผู้อำนวยการส่วนประสานการป้องกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.  นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”  สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน โดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในส่วนของสถานศึกษาให้มีมาตรการในการดูแลเด็กและเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน และใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้หลักการทำให้เด็กมีความเข้มแข็ง จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงาน 3 ป ประกอบด้วย การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม โดยให้สถานศึกษาวิเคราะห์นักศึกษาเป็นรายบุคคล พิจารณานักศึกษากลุ่มเสี่ยง สร้างข้อตกลง และเฝ้าระวัง จากนั้น สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจถึงโทษภัย และผลกระทบของยาเสพติด โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความคิด วิเคราะห์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้สถานศึกษา ต้องใช้ระเบียบวินัยในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น ประสานเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ตลอดจนประสานส่งต่อในกรณีที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ นักศึกษา กศน. และสถานศึกษา กศน. ที่ร่วมกันแสดงพลังและสร้างความมั่นใจในการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพื่อให้สถานศึกษา กศน. เป็นแหล่ง ปลอดสารเสพติดและนักศึกษา กศน. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด การดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ต้องเน้นประสานความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น สถานีตำรวจ เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายนักเรียน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันวางระบบแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน การจัดกิจกรรมในวันนี้จะนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถานศึกษาอื่นๆ และสังคมต่อไป

1

 

S 33947677

                 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” ว่า สำนักงาน กศน. มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 1) การสำรวจและค้นหา จำแนกกลุ่มนักศึกษา กศน. ที่เสี่ยง เสพ หรือติดสารเสพติด 2) การเฝ้าระวัง สร้างครูแกนนำ และจัดตั้งกลุ่มเพื่อที่ปรึกษา 3) การดำเนินการฟื้นฟู จัดกิจกรรมหรือค่ายบำบัด 4) การดำเนินการสร้างความยั่งยืน สร้างเครือข่ายดูแลรอบ ๆ สถานศึกษา ชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.กทม. เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ร่วมกล่าวปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมปล่อยคาราวานรถรณรงค์ “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” ณ บริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563