ข่าวภารกิจผู้บริหาร

รมว.ศธ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของสำนักงาน กศน.ในการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 66 เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา และการป้องกันยาเสพติด

 

10

รมว.ศธ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของสำนักงาน กศน.ในการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 66

เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา และการป้องกันยาเสพติด

 

           นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพรศาลธนวัฒน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์    

            นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ผู้เชี่ยวชาญ กศน. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัด /กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้                      

           นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ

           นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ว่า การขับเคลื่อนทิศทางการจัดการศึกษา ถือเป็นการพัฒนาคน และเป็นทิศทางสำคัญของการพัฒนาชาติ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นจัดการศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาของ กศน. ต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จึงเป็นการขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งขอขอบคุณผู้ร่วมจัดการศึกษาทุกท่านที่ร่วมกันจัดการศึกษาตามโครงการ กศน.ปักหมุด พาน้องกลับมาเรียน               ทั้งกลุ่มผู้เรียนปกติ และผู้พิการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบันการจัดการศึกษาพบกับความท้าทายหลายรูปแบบทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เหตุการณ์น้ำท่วม จึงเป็นโจทย์ท้าทายว่า สำนักงาน กศน. จะมีแนวทางจัดการศึกษาอย่างไร ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน. จะนำความรู้หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อนำมาปรับใช้กับนักศึกษา กศน. โดยคิด วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป และอีกความท้าทายของการจัดการศึกษาของ กศน.คือ ลักษณะพื้นที่ไม่เหมือนกัน ครูผู้สอนต้องพยายามออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับอาชีพและสภาวะทางเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

           นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการอีกประการคือ ความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย มิติของความปลอดภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในรั้วโรงเรียนหรือรั้วสถานศึกษาเท่านั้น ยังรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติด จึงฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านกำกับดูแลหน่วยงานของตนเองให้เป็น White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด อย่างแท้จริง โดยให้สำรวจนักศึกษา กศน. ว่า หากพบว่ามีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้นำมาเข้าระบบและดูแลฟื้นฟูต่อไปนอกจากนี้ยังฝากให้มีการประชาสัมพันธ์ Platform “MOE Safety Center”แจ้งเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ                      มาที่ Platform ทุกช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวในการเป็นประธานการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า งานที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ เป็นงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้หลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้กับสังคม โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี ประเด็นสำคัญที่จะเป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนงาน กศน. ในปีนี้ อาทิ เร่งสร้างความปลอดภัยด้านต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและประชาชนในสังคมโดยดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น การปรับศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้เข้าใช้บริการ และการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงผลการวิเคราะห์รวมทั้งถอดบทเรียนเรื่อง N-net  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้มีความเชื่องโยงกับสถานศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน รวมทั้งพัฒนาทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับผู้เรียน กศน. และประชาชน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้เข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ Credit Bank ได้ด้วย การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบสมรรถะดิจิทัล ของครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกอนาคต การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล และบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ และการเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องกฎหมายการศึกษา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 และประกาศบังคับใช้ต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. มีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้การวางแผนจัดตั้งสวัสดิการสำหรับบุคลากรของ กศน. ต้องมีการยกร่างระเบียบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่สำนักงาน กศน. อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องใช้ระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง สำนักงาน กศน. ดังนั้น จึงมอบหมายให้ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ ดูแลบุคลากร ของ กศน.  ทุกระดับ ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อีกทั้งนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถูกกระทำทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินแก่นักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษาในสังกัดมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการดูแลความปลอดภัยที่มีความเข้มข้น ให้แก่ผู้มาใช้บริการของ กศน. เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ กศน. โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนได้รับความปลอดภัยในทุกมิติ ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำที่มาจากเจ้าหน้าที่ของ กศน. ก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว อีกหนึ่งความปลอดภัยในสถานศึกษาคือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้เสียชีวิตมากมาย รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุของปัญหามาจากยาเสพติดและอาวุธปืน ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ชี้แจงแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการป้องปรามปัญหาจากยา              เสพติดให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งยกระดับความเข้มข้นในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับในส่วนของ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานนำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” โดยมีการจัดกิจกรรม Kick Off ไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกันทั่วประเทศ

          นายวัลลพ กล่าวต่ออีกว่า ขอขอบคุณเพื่อน พี่น้องชาว กศน. ที่ร่วมช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เข้าไปช่วยเหลือดูแล ภายหลังน้ำลด โดยไม่ปล่อยให้สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษา กศน.ที่ได้รับผลกระทบ โดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพัง ต้องช่วยกันระดมบุคลากรไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาว กศน. โดยดำเนินการ ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ภายหลังน้ำลดเป็นปกติ พร้อมกันนี้ยังขอขอบคุณบุคลากร กศน.ทุกคน        ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน กศน. ไปสู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในอันที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาประเทศต่อไป

 

11

 

8

 

14

 

13

 

15


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563