ข่าวภารกิจผู้บริหาร

กศน.ได้เฮ!! เลขาธิการ กศน แจ้งข่าวดีในที่ประชุม สำนักงาน กศน.สัญจร จังหวัดน่าน สภามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมยกสถานะเป็นกรม

12

กศน.ได้เฮ!! เลขาธิการ กศน แจ้งข่าวดีในที่ประชุม สำนักงาน กศน.สัญจร จังหวัดน่าน สภามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมยกสถานะเป็นกรม เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง
สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

0

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 นี้ โดยขอขอบคุณนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากการที่สำนักงาน กศน.ได้จัดประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร จำนวน 2 ครั้ง และได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสำนักงาน กศน.จังหวัด ทำให้ได้เห็นการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานได้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนั้น สำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน “กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” เพื่อร่วมกันพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน


ทั้งนี้ในบางช่วงบางตอน นายวัลลพ ได้ใช้โอกาสนี้ ในการแจ้งข่าวอันน่ายินดีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ โดยล่าสุดในที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ และจะเป็นการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งหลังจากนี้เป็นขั้นตอนของการรอลงพระปรมาภิไธย กศน.ของเราจะได้ยกสถานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับเป็นนิติบุคคล เพื่อการเป็นส่งเสริมแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประโยชน์สุงสุด ให้คนไทยทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงต่อไป ทั้งนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากความเชื่อมั่นมาให้พวกเราว่า ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านแน่นอน โดยได้ฝากให้ กศน.ไปเตรียมการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสัปดาห์จะได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารืออีกครั้ง รวมถึงการลำดับความสำคัญในการออกกฎหมายลูก ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง ปะกาศกระทรวง ประกาศกรม หรือแม้กระทั่งระเบียบของกรมต่อไป ขณะที่งานต่างๆที่จำเป็นต้องทำควบคู่ไปด้วย อาทิ “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” และงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จัดโครงการเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดจัดขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 นี้โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงาน กศน.ส่วนกลางและสำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้

2 2

ด้านนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2) เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน กศน. ของไตรมาสที่ 1 ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดในการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน.โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเมืองน่าน และ กศน.อำเภอภูเพียง ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอท่าวังผาและ กศน.อำเภอปัว ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเวียงสาและ กศน.อำเภอนาน้อย ฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอบ่อเกลือ

3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563