ข่าวภารกิจผู้บริหาร

รองเลขาธิการ กศน.ปิดการประชุม ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”

00

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยในวันสุดท้ายของการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ร่วมกันถอดบทเรียนและนำเสนอจากการศึกษาเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ในหัวข้อ กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

02

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ และนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน

 

03

 

ได้แก่ ฐานที่ 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเมืองน่าน และ กศน.อำเภอภูเพียง โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน กศน. ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัสระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ กศน.ตำบลบ่อสวก ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน “Co – Learning Space” ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านภาคเหนือ
ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอท่าวังผาและ กศน.อำเภอปัว โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม วัดหนองบัว วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านภาคเหนือ

 

04


ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเวียงสาและ กศน.อำเภอนาน้อย โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอเวียงสา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอนาน้อย ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านภาคเหนือ
ฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอบ่อเกลือ โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ชนะเลิศด้านที่ 3 การส่งเสริมอาชีพ เรื่อง สร้างป่า สร้างรายได้ จาก “กาแฟ” ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยขาบ ศึกษาดูงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านภาคเหนือ

 

05


ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน กศน. รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

07

06


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563