ข่าวภารกิจผู้บริหาร

รมว.ตรีนุช ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ในงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”

IMG 8675.1
 
รมว.ตรีนุช ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ในงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”
            นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากากรระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ  
         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เป้าหมายการบริหารงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ คือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งผลให้ประชาชนซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยมีทักษะอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงที่แข็งแรงในระดับชุมชน และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของกศน. ในการดูแลการศึกษาในทุกช่วงวัย จัดการเรียนการสอนให้ทุกช่วงชั้น ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดการศึกษาและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนในทุกช่วงวัยแล้ว ยังเป็นการติดอาวุธทักษะฝีมือ และความสามารถ รวมถึงทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ชาว กศน.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ได้นำทักษะ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ และประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ 
          สำหรับการจัดงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ในครั้งนี้เป็นการนำสิ่งดีของ กศน.มาส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักศึกษาและประชาชน รวมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์มาตรฐานในราคาพิเศษ ซึ่งมีการขยายรูปแบบการจัดงานกระจายทุกพื้นที่ของ กศน. ทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข และเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ นางสาวตรีนุช กล่าว
          นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมมอบของขวัญส่งท้ายปี เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพให้แก่ ประชาชนเพื่อการมีงานทำ ดังนั้น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดให้จัดงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 เพื่อใช้โอกาสนี้มอบความสุขให้กับประชาชน โดยให้บริการฝึกอาชีพฟรี ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะส่งความสุขให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอาชีพตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ให้แก่สาธารณชนได้รู้จัก รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้เรียน กศน. นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ผู้เรียน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสุขให้ประชาชนต่อไป
          นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. เป็นจำนวนมาก และยังมุ่งเน้นให้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้าและการบริการ ที่เน้น “ส่งเสริม ความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอดอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย ดังนั้น ในโอกาสของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สำนักงาน กศน. จึงใช้โอกาสนี้ในการส่งต่อความสุขให้กับประชาชนในการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ตลอดจนได้ซื้อของผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาในราคามิตรภาพ 
          ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565  ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 50 บูธ ประกอบด้วย 1. บูธฝึกอาชีพฯ จำนวน 25 บูธ 2. บูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ดีเด่นหรือพรีเมี่ยม จำนวน 25 บูธ ทั้ง 50 บูธนี้เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้นจากตัวแทนสถานศึกษา กศน. ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสถานศึกษา กศน. ทั่วประเทศ เลขาธิการ กศน.กล่าว
 
IMG 8642.1
 
 
IMG 8631.1
 
 
IMG 8671.1
 
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563