ตรีนุช เปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM”

ตรีนุช เปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM”

01

         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬานักศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมพิธีเปิดงาน โอกาสนี้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ในครั้งนี้ด้วย

04

         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566” ว่า ​ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บุคลากรของ กศน.จะต้องเป็นผู้มีจิตใจของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ส่งมอบความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งต่อเพื่อนพ้องในวิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน และสังคม อีกทั้งต้องเป็นผู้พร้อมด้วยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และแข็งแรง ซึ่งการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมพิเศษที่สื่อความหมายอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของชาว กศน. ได้เป็นอย่างดี

         ทั้งนี้การจัดงานแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของสำนักงาน กศน. ทั้งสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อมต่อภารกิจ และบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพทางการศึกษา ในการส่งต่อความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเพื่อส่งเสริมความเป็น “MOE One Team” ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีตามคำขวัญการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้คือ “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว   ONE SPIRIT TEAM” ของพี่น้องชาว กศน. ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ นางสาวตรีนุช กล่าว

05

         นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า  การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ครั้งนี้ สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครู กศน.และนักศึกษา กศน. เพื่อสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. อีกทั้งเป็นการแสดงออกเพื่อส่งเสริมความเป็น “MOE One Team” ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ได้กำหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสำนักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษา ในภาคตะวันออก และสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอลชาย / วอลเลย์บอลชาย-หญิง / เซปักตะกร้อชาย-หญิง / เปตองชาย-หญิง / เปตองนักศึกษา / กรีฑา และกอล์ฟ มี 6 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ภาคเหนือ-ทีมสีม่วง ภาคกลาง-ทีมสีเขียว ภาคใต้-ทีมสีฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ทีมสีน้ำเงิน กทม. และกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง-ทีมสีชมพู และภาคตะวันออก-ทีมสีแสด ภายใต้คำขวัญ การแข่งขันว่า “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM”

         นายคมกฤช กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน. มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีด้วยการเล่นกีฬา 2.) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. นอกจากนี้ในการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” เป็นอย่างดี  นายคมกฤช กล่าวในที่สุด.

03

06


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563