นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1

S 40337526

     นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วรพงษ์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 เป็นเวลา 3 วัน

02

โดยมีนายทะเบียน ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บันทึกข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา จังหวัดละ 2 คน จำนวน 35 จังหวัด รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ และคณะทำงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เทคนิคและวิธีการในการดำเนินงาน การใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการข้อมูลการศึกษา การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

S 40353800

S 40353796

S 40353794

การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นการสรุปกรอบความต้องการสำหรับใช้ในการปรับปรุงแพลตฟอร์มด้านสารสนเทศการศึกษาของสำนักงาน กศน. ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสำนักงาน กศน. ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ได้ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูล การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน กศน. เพื่อรองรับการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563