กศน. ร่วมกับ กกต. จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. และศส.ปชต เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

01

      นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา กศน. พร้อมกล่าวมอบแผนขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สถานศึกษาขึ้นตรง กลุ่มศูนย์ส่วนกลาง และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

S 8085508

     นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้จัดทำแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนดแผนขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน. ได้รับทราบ ทำความเข้าใจและขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

03      แผนขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. ดังนี้ คือ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย และการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชน 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 4) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. ในทุกจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. ในส่วนกลางขึ้น โดยมอบหมายให้นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เป็นผู้รับผิดชอบ และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.ยังได้จัดทำเว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. https://cdsfornfe.com/index.php เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการเลือกตั้ง รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน. จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ประมวลผลเป็นรายตำบลนำมาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมประชาธิปไตย เผยแพร่ข่าวสารโดยนำเสนอข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการส่งเสริมเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เป็นต้น

04

     นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของ ศส.ปชต. ในการเลือกตั้ง ว่า สำนักงาน กกต. และ สำนักงาน กศน. ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดย สำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1) ใช้อาคารสถานที่ หรือพื้นที่ของ กศน.ตำบล เป็นที่ทำการ ศส.ปชต. 2) มอบหมายครู กศน.ตำบล เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการช่วยปฎิบัติงานคณะกรรมการ ศส.ปชต. 3) คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการ ศส.ปชต. 4) ให้ความร่วมมือคณะกรรมการ ศส.ปชต.ในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กกต. นอกจากบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่าง สำนักงาน กศน. และสำนักงาน กกต. ยังมีแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่การผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563