กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ร่วมเเถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและ การมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ "ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ"

03

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ร่วมเเถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและ

การมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ "ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ"

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ร่วมเเถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ "ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ร่วมเป็นประธานการแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน)  ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 กระทรวง นายคมกฤช  จันทร์ขจร   รองเลขาธิการ กศน.ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กศน.  ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 กระทรวง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  (นางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ) ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปทุมธานี (นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ) ผู้อำนวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ (นางอุทัยวรรณ  โพธิ์กระจ่าง)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กระทรวงศึกษาธิการมีวาระเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ที่ได้ลงนามในความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทําให้แก่นักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขยายผลการดําเนินงานไปสู่ภาคประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศด้วยการยกระดับขีดความสามารถของแรงงานฝีมือคนไทย สิ่งสําคัญคือแรงงานฝีมือคุณภาพของคนไทย จะเป็นกลไกสําคัญในการสร้างรากฐานและเป็นหลักประกันความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว

01

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถานศึกษา (สพฐ., สช., กศน.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการภาคเอกชน  โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินการร่วมกัน 1 ปีเศษ เกิดผลสําเร็จของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองกระทรวง ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยสำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  ตามบทบาทภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย ในฐานะคณะกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตร ฯ ได้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและครูผู้สอน ให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ ส่งเสริม พัฒนาการยกระดับวิชาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการ  สำหรับผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 10 หลักสูตร  และเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒวิชาชีพ จำนวน 7 หลักสูตร เพื่อนำร่องการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ในการนำไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

04

สำหรับการจัดแถลงผลงานดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและประสานการจัดงานแถลงผลงานฯ ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์   กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น   นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี โดย กศน.อำเภอสามโคก  และ กศน.อำเภอหนองเสือ จัดฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในงานดังกล่าว กว่า 3,000 คน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ข่าว/ภาพ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563