กศน. จัดพิธี “วันรักการอ่าน” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมในโครงการวันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566

01

กศน. จัดพิธี “วันรักการอ่าน” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมในโครงการวันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566

          นายคมกฤช จันทร์ขจร  รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรงาน “วันรักการอ่าน”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วันที่ 2 เมษายน 2566  โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน. ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วม ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย กรุงเทพมหานคร

          นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สืบเนื่องจาก ครม. ได้มีมติในปี พ.ศ. 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สำนักงาน กศน. ได้สนองพระราชดำริและพระปณิธานแห่งเจ้าฟ้า นักอ่านของไทย โดยได้มีนโยบายส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในด้านการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงาน กศน. จึงได้จัดโครงการวันรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ดังนี้ 1) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ 2) การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน 3) การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา

03

          นางสาวทรงศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ตามพระราชดำริ  และพระปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 18 กลุ่ม ในการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  จาก กศน.อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำงานและการอ่านไปต่อยอดเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563