ปลัดฯอรรถพล เร่ง กศน.จัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องออกตามความในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. ….

01

          ปลัดฯอรรถพล เร่ง กศน.จัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องออกตามความในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

          นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้นการศึกษา พร้อมด้วย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

03

          นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยด้านการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 การขออนุมัติหลักการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังฝากให้ที่ประชุมคิดประเด็นให้ครอบคลุมรอบด้าน สอดคล้อง และให้ลำดับความสำคัญของแต่ละภารกิจด้วย


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563