สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

04
          สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27เมษายน 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดการอบรมและมอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านแผนงาน
03
          โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 274 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานระหว่างกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัด
05
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ข่าว/ภาพ

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563