สำนักงาน กศน.จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ) ในการนี้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.

1

          สำนักงาน กศน.จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ) ในการนี้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3- 4 ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในฐานะกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้และกฎหมายลำดับรอง โดยนายวรวิทย์ สุระโคตร ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3

2


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563