สำนักงาน กศน.จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)

1

          สำนักงาน กศน.จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก) ในการนี้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษนอกจากนี้นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3- 4 ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนายอาวุธ วรรณวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ทั้งนี้ ได้มีการเสวนา ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในฐานะกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้และกฎหมายลำดับรอง โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. นายอาวุธ วรรณวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. และนายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและวินัย ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2

3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563