กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

01

          กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการนี้ นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพันของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรอง โดยนายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพะาด้านกฎหมายและวินัย ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางด้ายแผนงานและงบประมาณ และร่างแผนส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยนายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

02

03
          จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง "บทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้" โดยนายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและวินัย ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย

05

04


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563