กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเชิงกลัด

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนรู้ ของ นางชัญญา  โคกฤทธิ์ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด จัดการเรียนรู้ รูปแบบ on-line และ on-hand ในการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการเงินเพื่อชีวิต และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สิงห์บุรีบ้านเรา โดยมอบใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูให้นักศึกษาสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด ดูแลสุขภาพ การป้องกันโควิด19 ส่งเสริมการอ่านแบบออนไลน์แจกตารางสอบปลายภาค ให้นักศึกษาดูแลสุขภาพเน้นย้ำให้อ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563