กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน.

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน.

ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2565 พ.อ.ท.นิพนธ์  เพ็ชรใส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวปรารถนาชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงาน กศน. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพาพาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีการทบทวน แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง ลักษณะการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่โครงสร้าง ภารกิจงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และความคาดหวังที่ต้องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์กร ในการเป็นระบบ (PMQA 4.0) ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563