ข่าวกิจกรรม กศน.

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเชิงกลัด

กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนรู้ ของ นางชัญญา  โคกฤทธิ์ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด จัดการเรียนรู้ รูปแบบ on-line และ on-hand ในการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการเงินเพื่อชีวิต และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สิงห์บุรีบ้านเรา โดยมอบใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูให้นักศึกษาสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด ดูแลสุขภาพ การป้องกันโควิด19 ส่งเสริมการอ่านแบบออนไลน์แจกตารางสอบปลายภาค ให้นักศึกษาดูแลสุขภาพเน้นย้ำให้อ่านหนังสือ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี


 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563