สำนักงาน กศน. เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

S 3932203

 

สำนักงาน กศน. เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุเมตติกุล นายคริสโตเฟอร์ ไรท์ และนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการเปิดอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม แอท รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

S 3932192


สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดการอบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอด ขยายผลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูไปสู่นักศึกษา กศน. และประชาชนอย่างมีคุณภาพในยุคดิจิทัล มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

S 3932195


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563