ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ " (Electronic Government Procurement: e-GP) รุ่นที่ 3

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร"การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ " (Electronic Government Procurement: e-GP) รุ่นที่ 3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563