ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

Print

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งจ้าง) โครงการจ้างดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน. ตามรายละเอียดดังแนบ