โครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล แขวง สังกัดสำนักงาน กศน.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเชิญชวนตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

Attachments:
Download this file (e-bidding 46},126,740.pdf)e-bidding 46},126,740.pdf1455 kB02-02-2023 14:20
Download this file (TOR.pdf)TOR.pdf1062 kB02-02-2023 14:20

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563