ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล แขวง สังกัดสำนักงาน กศน.

ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล แขวง สังกัดสำนักงาน กศน.

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงหนึ่งราย คณะกรรมการได้พิจารณาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงผลกระทบของโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล/แขวง สังกัดสำนักงาน กศน. ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 เห็นว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Attachments:
Download this file (PDF1.pdf)PDF1.pdf63 kB03-04-2023 13:39

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563